Ouderraad

De Margrietschool vindt ouderparticipatie belangrijk om het voor de leerlingen nog leuker te maken. De ouderraad (OR) bestaat uit ouders en verzorgers van de leerlingen van de Margrietschool. 

In samenwerking met het Margrietschoolteam organiseert de OR verschillende festiviteiten. Ook stellen zij de ouderbijdrage vast om zaken als schoolreisjes mogelijk te maken. Enkele taken van de ouderraad: 
Het beheren van de ouderbijdragen en deze op optimale wijze aanwenden; 
Het organiseren en assisteren bij schoolfestiviteiten; 
Actieve rol bij sportdagen, de afscheidsavond en dergelijke; 

De vrijwillige ouderbijdrage is € 35,- per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks door de ouders betaald aan de ouderraad. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op een speciaal fonds bij de gemeente waar ze wonen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de directeur.

De gelden van de ouderbijdrage worden beheerd door de Oudervereniging Openbare Basisschool Margrietschool. Jaarlijks wordt op de algemene ouderavond vastgesteld welke bijdrage kan worden gevraagd. Dit gaat aan de hand van de door de penningmeester opgestelde begroting. Op deze avond brengt de door de Vereniging gekozen kascontrolecommissie verslag uit over hun bevindingen. Via een jaarverslag worden de uitgaven verantwoord.

Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is:  
Ouderbijdrage NL43 INGB 0005832244  t.n.v. Obs MARGRIETSCHOOL HALFWEG.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *