MR

Op de Margrietschool hebben we een actieve medezeggenschapsraad waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouderleden.

Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is, mee kunnen meepraten over beslissingen die ouders, kinderen en personeel aangaan, en hun belangen behartigen.

Wat zijn de rechten van de MR?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.
 • De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag Het vakantierooster Veiligheid op en rond de school Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.

 • De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan Het schoolreglement Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Hoe blijft u op de hoogte?

De agenda van de MR vergaderingen worden op de website gepubliceerd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de voorzitter.

De vastgestelde data van de vergaderingen van de MR staan op de website. Een week voor de vergadering staat de agenda op de website. U kunt u zich dan aanmelden als toehoorder. Afhankelijk van het aantal toehoorders wordt de locatie van de vergadering vastgesteld.

Op de jaarlijkse ouderavond aan het begin van ieder schooljaar wordt door de voorzitter van de MR een samenvatting gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?

Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. Of stuur een e-mail naar mr@margrietschool.com.

Hoe kunt u lid worden van de MR?

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

Dit zijn de leden van de medezeggenschapsraad

Namens het team:
 • Angelique Willemsen
 • Anja Brandse (GMR)
Namens de ouders:
 • Rosanne van Kampen (GMR)
 • Bryan Cordeiro Antunes
 • Turan Kaba

Contact

 • *
 • *
 • *
 • *