Wat doen we

Groep 1 en 2

Bij de jongste kinderen die naar school komen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat, het met elkaar rekening houden in een groep en regels en afspraken. Met de kinderen praten, zingen, dansen, tellen en spelen we rondom een thema dat past bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij maken we gebruik van de methode Schatkist en de Vreedzame School. Naast het spelen krijgen de kinderen een weektaak waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan. Op deze manier stimuleren we de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen en creëren we ruimte om met een groep andere kinderen aan het werk te gaan.

De kern van basisontwikkeling is: het hebben van zelfvertrouwen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig zijn. De sociaal-emotionele ontwikkeling is erg belangrijk, en hier wordt in de groep veel aandacht aan besteed middels een aparte leerlijn. De ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. Deze leerlijn bevat doelen voor vier verschillende leergebieden: taal, rekenen, motoriek en spel.

Groep 3

Vanaf groep 3 worden er leervakken afzonderlijk aangeboden maar ook in samenhang. Hierbij vormen de lesmethodes onze belangrijkste leidraad.
In groep 3 gebruiken we de taal-leesmethode Veilig leren lezen, Kim-versie. Deze methode gaat ervan uit dat alle kinderen optimale kansen krijgen om te leren lezen. Dit houdt in dat er tegemoetgekomen wordt aan de verschillen tussen kinderen. Er wordt zowel rekening gehouden met de zwakke als goede lezers.

Soms verloopt het leesproces minder vlot. Een leerling heeft dan meer begeleiding en instructie nodig. Dit wordt aangeboden in de vorm van Connect lezen (eind groep 3 tot midden groep 4) en het Ralfi lezen vanaf midden groep 4. Blijft de achterstand hardnekkig aanwezig, dan worden de mogelijkheden voor onderzoek besproken.

Uitgangspunt voor de leerlingen in alle leerjaren is dat ze vooral goed leren lezen, door het maken van leeskilometers. Daarnaast is instructie op de leestechniek noodzakelijk. De Margrietschool heeft daarom de keuze gemaakt voor VNL (Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier), en Estafette/Vloeiend en Vlot.

Groep 4 t/m 8

Kinderen in deze groepen werken met Snappet op een tablet. Hiermee maken zij de automatiseringsopdrachten en verwerkingsopdrachten voor rekenen en spelling. Snappet is een adaptieve manier van verwerken van onder andere rekenen, spelling en taal.

Vanaf groep 7 werken de kinderen op een Chromebook. Voor de leerkracht is daardoor heel goed inzichtelijk hoe elk kind (ver)werkt. Bovendien kan de leerkracht nu de lessen op maat van de leerling voorbereiden.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *