Kleuteronderwijs

De groepen 1 en 2 leggen het accent op het voorbereidend leren ten behoeve van de basisvaardigheden taal, schrijven en rekenen. Het leren binnen de kleuterbouw kent een overgang van het onbedoelde ontwikkelend leren vanuit het spel, tot het meer beredenerend en gestuurde leren aan de hand van bepaalde opdrachtjes. De onderbouwgroepen zijn heterogeen van samenstelling, waardoor de leerlingen veel van elkaar kunnen leren. Het onderwijs is ontwikkelingsgericht. De leerkracht speelt door middel van observatie en registratie in op de ontwikkeling van de jonge leerling en biedt onderwerpen aan waar de leerling op dat moment aan toe is. De leerling wordt bovendien uitgedaagd om de naastgelegen gebieden te verkennen, hierbij werken we met thema’s. 

De kern van basisontwikkeling is het hebben van zelfvertrouwen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig zijn. Binnen de groepen 1 en 2 ligt hier de nadruk op. Wanneer een kind zich goed voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling is erg belangrijk en hier wordt in de groep veel aandacht aan besteed. De ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) bevat doelen voor vier verschillende leergebieden: taal, rekenen, motoriek en spel. Daarnaast maken wij gebruik van de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *