Lesaanbod

Vreedzame school

De Margrietschool is een Vreedzame School.  De Vreedzame School is een methode voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

De Margrietschool beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Iedere week oefenen kinderen met deze methode. Door regelmatig activiteiten en lessen te geven vanuit de Vreedzame school maken de leerlingen de regels en afspraken zich eigen. 

Er is een leerlingenraad die 1 x per maand vergadert over wat de kinderen bezig houdt. Ook wordt er gewerkt in de pauze met kindermediators op het plein. Deze kinderen helpen andere kinderen als er conflicten zijn. Kinderen worden in groep 8 door de leerkracht opgeleid tot mediator. 

Groepen 1 en 2

De groepen 1 en 2 leggen het accent op het voorbereidend leren ten behoeve van de basisvaardigheden taal, schrijven en rekenen. Het leren binnen de kleuterbouw kent een overgang van het onbedoelde ontwikkelend leren vanuit het spel, tot het meer beredenerend en gestuurde leren aan de hand van bepaalde opdrachtjes. 

De onderbouwgroepen zijn heterogeen van samenstelling, waardoor de leerlingen veel van elkaar kunnen leren. Het onderwijs is ontwikkelingsgericht. De leerkracht speelt door middel van observatie en registratie in op de ontwikkeling van de jonge leerling en biedt onderwerpen aan waar de leerling op dat moment aan toe is. De leerling wordt bovendien uitgedaagd om de naastgelegen gebieden te verkennen, hierbij werken we met thema’s. 

De kern van basisontwikkeling is het hebben van zelfvertrouwen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig zijn. Binnen de groepen 1 en 2 ligt hier de nadruk op. Wanneer een kind zich goed voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling is erg belangrijk en hier wordt in de groep veel aandacht aan besteed. De ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) bevat doelen voor vier verschillende leergebieden: taal, rekenen, motoriek en spel. Daarnaast maken wij gebruik van de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling.


Groepen 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 worden er leervakken afzonderlijk aangeboden maar ook in samenhang. Hierbij vormen de lesmethodes onze belangrijkste leidraad. 

Snappet 

In groep 4 t/m 8 werken we met de verwerkingssoftware van Snappet op het gebied van taal, spelling en rekenen. De kinderen werken op een speciaal ingericht tablet (groep 4) of een Chromebook (groep 5 t/m 8).  

Alle kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken. De leerlingen zien direct wat ze goed en fout doen. De leerkracht volgt alle leerlingen via een eigen scherm en kan dus zien welke kinderen hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen op hun eigen niveau verder werken. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de (Cito-)resultaten enorm verbeteren door het gebruik van tablets en het onderwijsprogramma Snappet. 

Rekenen  

Leerlingen in groep 3 hebben meer tijd nodig voor de ontwikkeling van hun fijne motoriek. Om deze reden werken de leerlingen in groep 3 met een papieren rekenmethode. In groep 3 wordt voor het vakgebied rekenen gebruik gemaakt van de methode Pluspunt. 

Vanaf groep 4 maken de leerlingen de overstap naar Snappet. Daarbij maken wij gebruik van de leerlijnen en leerdoelen die door Snappet zijn opgesteld.  

Taal en Spelling  

Leerlingen in groep 3 leren taal/lezen via de methode van Veilig Leren Lezen.  Veilig leren lezen is een taal/leesmethode. Dat houdt in dat ervoor gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze te stimuleren. 

Vanaf groep 4 maken de leerlingen de overstap naar Snappet. Daarbij maken wij gebruik van de leerlijnen en leerdoelen die door Snappet zijn opgesteld. 

Technisch lezen 

Leren lezen is een belangrijk hoofdstuk in het leven van kinderen. Hoe beter zij leren lezen, hoe rijker de wereld die voor hen opengaat.  Een goede leesvaardigheid is een basisvoorwaarde voor het leven. Om het technisch lezen te bevorderen maken wij gebruik van Estafette. Estafette is dé doorgaande leerlijn vanuit Schatkist (kleuters) en Veilig leren lezen (groep 3). Estafette leert kinderen van groep 4 tot en met 8 een goede technische leesvaardigheid: van correct naar vlot en vloeiend lezen. Leestechniek staat voorop, maar er is ook veel aandacht voor leesplezier en -bevordering. Want een kind dat graag leest, ontwikkelt zichzelf. 

Begrijpend lezen  

 Op de Margrietschool werken wij met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. Dat doen wij om kinderen te leren hoe ze teksten moeten lezen en leren begrijpen. Want begrijpend lezen is heel belangrijk, op school maar ook daarbuiten. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het actief leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De juf of meester doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt.

Wereldoriëntatie 

De wereld ontdekken. Weten welke fascinerende plaatsen er op de wereld te vinden zijn, begrijpen hoe regen ontstaat, hoe mensen in de Middeleeuwen leefden, hoe zonnecellen werken. Al dit soort zaken komen aan de orde bij de vakken die vallen onder de overkoepelende term wereldoriëntatie. Daarom maken wij gebruik van de methode Wijzer!. Wijzer! is een lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wijzer! prikkelt de nieuwsgierigheid, brengt kennis en begrippen bij en laat kinderen die toepassen in activerende taken. Alles begint met een belangstellende en gemotiveerde houding.  Daarom start elk hoofdstuk met een boeiende kijkplaat: een animatie met een voorleesverhaal en opdrachten die kinderen laten nadenken over het onderwerp. Daarna ontwikkelen ze in de basislessen kennis en vaardigheden en verwerken die in opdrachten. Vervolgens gaan de kinderen met activerende taken aan de slag. Die taken zijn afwisselend en uitdagend, en geven ruimte voor ieders talent. 

Kunst en cultuur

Kinderen zijn uniek. Ze willen onderzoeken en ontdekken, eigen beelden en ideeën ontwikkelen. Die drukken ze op een creatieve manier uit in verhalen, tekeningen, bouwsels, klanken en beweging. Ze willen hun producten laten zien en er trots op kunnen zijn. Dat geeft ze zelfvertrouwen. Als school willen wij er alles aan doen om deze verbeelding te stimuleren. Daarom werken wij met de lesmethode van Laat maar Leren. Het stimuleren van creativiteit bij kinderen staat bij Laat maar Leren centraal. 

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden krijgen ze Engelse les . 

Spelenderwijs maken kinderen vanaf groep 1 kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door liedjes en verhaaltjes regelmatig in het Nederlands én in het Engels aan te bieden, leren de kinderen op een speelse manier  woorden en korte zinnen. In de opvolgende jaren worden de Engelse lessen steeds meer uitgebreid.

We gebruiken hiervoor de methode Take it easy. Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee  interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy leren onze leerlingen correct Engels. In perfect Engels presenteren zij de lessen op het digibord.

Schrijven 

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Kinderen maken al op jonge leeftijd kennis met computers en tablets. Door de toename in het gebruik van digitale middelen is het van groot belang dat de fijne motoriek en het handschrift van een kind goed ontwikkeld wordt. Om deze reden heeft het schrijfonderwijs nog steeds een prominente plaats binnen ons onderwijsaanbod. Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij in de groepen 1 t/m 8 de methode Pennenstreken. 
 

Lichamelijke opvoeding

Voor lichamelijke opvoeding heeft onze school een vakleerkracht die de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lesgeeft. Deze kinderen sporten in het gymlokaal van Jong Geleerd, of bij goed weer op het veld naast de school.

De kinderen van de groep 1/2 krijgen 2 x per week les van hun eigen leerkracht in het speellokaal van de school.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *